Řád školní družiny

Řád školní družiny

Řád školní družiny – verze pro tisk

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

 1. Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je od 6.30 hod. do 16.30 hodin.
 2. Do hlavní budovy ŠD přicházejí účastníci ráno od 6.30 hod. do 7.35 hod., samostatně se přezují a ihned přejdou do učebny.
 3. V hlavní budově ŠD sídlí I. a II. oddělení a v prostorách ZŠ sídlí III. a IV. oddělení.
 4. Odpolední provoz ŠD začíná po skončení dopoledního vyučování. V doprovodu třídní učitelky nebo třídního učitele účastníci přicházejí k šatním skříňkám a přinesou si všechny své věci do předem určených prostor ŠD.
 5. Doba pobytu účastníka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Má li účastník odejít výjimečně v jinou dobu, musí předložit paní vychovatelce písemné sdělení rodičů.
 6. Účastníci mohou ze ŠD odcházet nejlépe v době od 12.30 hod. do 13.45 hod. a po 14.45 hod. Rodiče jsou povinni si účastníka vyzvednout do 16.30 hod. (neuvedou li v zápisním lístku poznámku, že účastník bude odcházet ze ŠD sám).
 7. Zákonní zástupci a další návštěvníci do vnitřních prostor ŠD nevstupují telefonem v hlavní budově ŠD zazvoní a nahlásí jméno účastníka a třídu. Na začátku školního roku jsou účastníci poučeni, že nesmí odejít s cizí osobou.
 8. Účastník bez vědomí paní vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za účastníka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
 9. Nepřítomnost účastníka jeho zákonný zástupce omlouvá do 3 kalendářních dnů. Pokud účastník chyběl i ve vyučování, stačí omluva u třídní učitelky nebo třídního učitele.
 10. Zákonný zástupce účastníka má k dispozici kontakty na vedoucí vychovatelku ŠD telefonní číslo a e-mail.
 11. Činností vykonávaných družinou se mohou v nutných případech účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
 12. Ve ŠD se účastník řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen v učebně.
 13. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učite le, důtky ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
 14. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,
  ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
 15. V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD pouze v případě, kdy počet přihlášených účastníků je vyšší než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn.
 16. Poplatky za ŠD činí 200 Kč měsíčně, platí se hotově nebo bankovním převodem. Úhrada je možná za celý školní rok v částce 2000 Kč nebo pololetně v termín:
  září – prosinec 800 Kč (za I. pololetí),
  leden – červen 1200 Kč (za II. pololetí).
  Úplata je splatná do 10. října 2021 za první pololetí a do 31. ledna 2022 za druhé pololetí.
  V mimořádných případech, při krátkodobé účasti v družině, maximálně jedenkrát hodinu týdně při čekání na odpolední výuku, uhradí zákonný zástupce částku 200 Kč za I. pololetí a 300 Kč za II. pololetí.
  Při neuhrazení poplatku za ŠD není možné, aby účastník ŠD navštěvoval.
 17. Obědy a stravenky zajišťují účastníkům rodiče sami podle pokynů vedoucí kuchyně ZŠ, Brno, Herčíkova 19, příspěvková organizace, odkud se obědy dovážejí. Informace o stravování jsou vyvěšeny ve vestibulu ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace – hlavní vchod Rybníček 7, a na webových stránkách školy www.zsstankova.eu.
 18. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Zápis do ŠD probíhá dva poslední pracovní dny před zahájením nového školního roku, a to vždy od 15.00 hod. do 17.00 hod.

Bezpečnostní zásady:
Seznam se s pravidly první pomoci, umístěním a obsahem lékárničky, důležitými telefonními čísly, umístěním telefonu, umístěním a způsobem použití hasicích přístrojů.

Záchranná službatel. 155
Policietel. 158, městská policie tel. 156
Hasičitel. 150
Integrovaný záchranný systémtel. 112

Brno 1. 9. 2021

Mgr. Jana Hlaváčková
ředitelka školy

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761