Školní řád

Školní řád


Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

 1. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
 2. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení školního řádu a povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák výše uvedeného jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
 3. Za závažné porušení školního řádu se považuje krádež a podvod v žákovské knížce.
 4. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin nebo pokynů vyučujících. Pravidelně chodí do školy 10–25 minut před začátkem vyučování a před odpolední výukou. Po prvním zvonění (7.55 hod.) a o velké přestávce (9.55 hod.) žáci zůstávají na svých místech, vycházejí ze tříd pouze v nutných případech.
 5. Žák se účastní činností organizovaných školou a ve vyučovacích hodinách pracuje podle pokynů učitelů. Řídí se zásadami společenského chování, svými projevy nesmí rušit učební činnosti spolužáků. Je zakázáno natáčet průběh vyučování na mobil, ať už se týká spolužáků nebo vyučujících. O přestávkách a na školních akcích žák nesmí používat hlasitý odposlech reprodukované hudby.
 6. Žák se zdržuje všech projevů, které odporují dobrým mravům (projevy intimní povahy apod.). Tento zákaz platí jak v budově školy a v jejím okolí, tak i na akcích pořádaných školou.
 7. Účast na vyučování nepovinných předmětů, docházka do školní družiny, přípravné třídy a zájmových kroužků je pro přihlášeného žáka povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.
 8. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven, v budově školy nepoužívá žádnou pokrývku hlavy (např. čepice, kapuce apod.). Oblečení určené ke sportování nosí pouze do hodin výchovného zaměření (např. Tv, Pč). Je povinen ihned po příchodu do školy se ve vestibulu vyzout a v prostorách školy používat zdravotně nezávadnou obuv, do hodin tělesné výchovy nosit cvičební obuv a oblečení dle pokynů vyučujícího (zakázaná je obuv s černou podrážkou).
 9. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně. Žák je povinen učebnice obalit, není dovoleno ukládat učebnice v šatní skříňce. Žák nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů. Žák udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, je zakázáno popisovat a polepovat zdi a školní nábytek.
 10. Za všechny škody, které žáci způsobí úmyslně nebo nedbalostí na majetku (včetně učebnic), jsou plně odpovědni a jsou povinni je odstranit nebo nahradit (prostřednictvím zákonného zástupce).
 11. Po zvonění na začátku hodiny žák sedí ve třídě na svém místě, má všechny školní potřeby na lavici a vyčkává v klidu příchodu učitele. Své místo smí opustit jen se svolením učitele. Vyučovací hodina začíná a končí zvoněním.
 12. Ustanovená služba třídy třídním učitelem je povinna dbát na pořádek ve třídě, mazat tabuli před vyučováním a v jeho průběhu, doplňovat křídy a hlásit nepřítomné žáky na začátku každé vyučovací hodiny.
 13. O přestávkách mezi vyučovacími hodinami služba třídy před odchodem vyučujícího ze třídy zavře všechna okna. Žáci mají zakázáno otevírat okna, vyklánět se z nich, pokřikovat, vyhazovat předměty nebo vylévat vodu z oken. Mohou se volně pohybovat v těch prostorách svého poschodí, kde jsou pravidelné učitelské dozory. Do jiného poschodí chodí pouze na nezbytně nutnou dobu.
 14. Do jazykových tříd a odborných učeben žáci přecházejí pouze v doprovodu vyučujícího. O velké přestávce se mohou žáci za příznivého počasí a za přítomnosti dozoru procházet po školním dvoře nebo pobývat na hřišti.
 15. O přestávkách mezi vyučovacími hodinami z bezpečnostních důvodů platí přísný zákaz opuštění budovy školy. Ihned po ukončení výuky dle rozvrhu, případně po obědě, se žáci přezují, obléknou a opustí budovu školy hlavním vchodem, přičemž dbají na dodržování zásad bezpečného chování a nezdržují se ani v nejbližším okolí školy.
 16. V době mimo vyučování žáci mohou zůstat ve škole, na školním dvoře a hřišti jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem. V polední přestávce se žáci shromažďují v klubovně, která se nachází v přízemí školy.
 17. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických a povzbudivých energetických nápojů, nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Tento zákaz platí nepřetržitě v budově školy, v jejím bezprostředním okolí a na akcích pořádaných školou.
 18. Pokud se žák nemůže zúčastnit výuky, jeho nepřítomnost omlouvají rodiče do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka písemně nebo telefonicky a bez prodlení po návratu do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. V případě, že nepřítomnost žáka nebude po návratu do školy řádně omluvena do 14 dnů, bude tato absence zapsána třídním učitelem jako neomluvené hodiny. Škola v odůvodněných případech může po rodičích žáka požadovat, aby omluvenka žákovy absence byla doložena lékařským potvrzením.
 19. Odchod žáka z vyučování před jeho ukončením je možný pouze v doprovodu rodičů nebo na základě písemné žádosti rodičů, kterou žák předloží vyučujícímu hodiny (při uvolnění na jednu hodinu) nebo třídnímu učiteli (při uvolnění na více hodin). Na dva a více pracovních dnů je možné omluvit žáka u ředitelky školy.
 20. Každý žák má právo požádat ze závažných důvodů o krátké uvolnění z vyučovací hodiny (WC, návštěva rodičů).
 21. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování, píše domácí úkoly, zpracovává samostatné práce a referáty, nosí do vyučování požadované učební pomůcky a žákovskou knížku.
 22. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.
 23. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.
 24. Po dobu pobytu ve škole, ve vyučovacích hodinách i o přestávkách musí mít žák mobilní telefon nebo jiná elektronická zařízení vypnuta a uložena v tašce. Pokud žák použije uvedené přístroje včetně sluchátek bez předchozího souhlasu vyučujícího, budou mu tyto věci odebrány a vráceny po skončení vyučovací hodiny. Žák může mobil použít v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů či komunikace s rodiči po souhlasu pedagoga. Z bezpečnostních důvodů žákům není dovoleno nabíjet mobily, tablety a jiná elektronická zařízení v budově školy.
 25. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
  a) napomenutí třídního učitele, b) důtku třídního učitele, c) důtku ředitele školy.
 26. Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jejich důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci (e-Žk, dopis) a zaznamená je do dokumentace školy.
 27. Při průběžné a zejména výsledné klasifikaci přihlíží vyučující k věkovým či jiným zvláštnostem žáka a zohledňuje oficiální odborná vyjádření o vývojových či jiných poruchách. Dále zohledňuje vážnější krátkodobé indispozice žáka (zdravotní, rodinné a jiné důvody).
 28. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získávají vyučující zejména souvislým sledováním aktivity a výkonů žáka, různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové atd.), kontrolními písemnými pracemi, analýzou výsledků různých činností žáků, konzultacemi s ostatními vyučujícími a podle potřeby i psychologickými a zdravotnickými pracovníky.
 29. Pro hodnocení tělesné výchovy a sportovních her je nutná 40% aktivní účast na vyučovacích hodinách, přičemž dlouhodobá nemoc bude řešena individuálně.
 30. Žák základní školy musí mít z každého předmětu alespoň dvě známky za každé pololetí, z toho nejméně jednu za ústní zkoušení. Výjimku mohou tvořit VkZ – výchova ke zdraví, VkO – výchova k občanství, Inf – informatika, Hv – hudební výchova, Vv – výtvarná výchova, Pč – pracovní činnosti, Tv – tělesná výchova, Sh – sportovní hry, Sz – sborový zpěv – tři známky bez ústního zkoušení. Do výsledné klasifikace nelze zahrnovat chování žáka, toto je hodnoceno samostatně. Známky získávají vyučující průběžně během celého klasifikačního období.
 31. Dalším opatřením v souladu s klasifikačním řádem je 2. stupeň z chování a 3. stupeň z chování. Každý žák má právo vysvětlit svoje jednání a chování. Před udělením jakéhokoliv výše uvedeného kázeňského trestu musí být vina žáka nestranně prošetřena a projednána.
 32. Základním kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování během celého klasifikačního období. Současně je třeba přihlédnout k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka. Návrh na udělení sníženého stupně z chování může podat každý pracovník školy. Návrh musí být projednán na pedagogické radě, která k němu zaujme stanovisko. Ředitelka školy při svém rozhodování vychází zpravidla z doporučení pedagogické rady, která je jejím poradním orgánem. V případě sporu pedagogických pracovníků o výsledné známce z chování rozhodne ředitelka školy.

  S tímto zněním školního řádu 2022/2023 jsou žáci seznámeni na začátku školního roku, rodiče potom na prvních třídních schůzkách. V průběhu celého školního roku je viditelně umístěn na stěně v každé třídě, ve vestibulu školy a na webových stránkách www.zsstankova.eu. Neznalost výše uvedených zásad v případě porušení školního řádu proto nemůže být nikomu omluvou.

  Mgr. Jana Hlaváčková
  ředitelka školy

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761