Přípravná třída

Přípravná třída Sovičky

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy

Školní řád – přípravná třída

Přípravná třída:

  • Obsah vzdělávání v přípravné třídě odpovídá školnímu vzdělávacímu programu, který se řídí dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Výuka probíhá čtyři vyučovací hodiny dopoledne, od 8.00 do 11.40 hodin. Poté odchází děti domů nebo přechází do školní družiny, děti v přípravné třídě již nemívají odpolední odpočinek.
  • Každý den probíhá ranní kruh, kde rozvíjíme komunikační kompetence a rozumové schopnosti dětí – poznáváme se, povídáme si, řešíme různá aktuální témata (roční období, svátky, počasí, svět kolem nás apod.).
  • Dále se věnujeme úkolům do pracovních sešitů či pracovních listů. Jednotlivé pracovní sešity a pracovní listy se zaměřují na odlišné oblasti rozvoje dítěte – grafomotorika, předmatematické schopnosti, logické myšlení a mnoho dalších. Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem dítěte. Mezi jednotlivými úkoly nechybí relaxační aktivity.
  • V přípravné třídě probíhá také výuka hudební výchovy, výtvarné výchovy, pracovní činnosti, tělesné výchovy, hodina logopedické prevence a angličtina hrou.
  • Dále také využíváme Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacování, která systematicky vyučuje procesům myšlení a učebním dovednostem.
  • Snažíme se děti podporovat v jejich kreativitě a nadání. Během hodiny logopedické prevence se zaměřujeme na rozvoj oblastí, které podporují komunikační schopnosti (motorika mluvidel, artikulační cvičení, práce s hlasem, dechová cvičení, rytmizace, zrakové a sluchové vnímání, pravolevá orientace). Po těchto činnostech vždy probíhá společná četba z knih, kdy děti odpočívají na koberci nebo na sedačce.
  • Za příznivého počasí chodíme na hřiště, přírodní zahradu nebo na vycházku po okolí. Při nepříznivém počasí zůstáváme ve třídě, využíváme tělocvičnu nebo školní kuchyňku, kde společně vaříme nebo pečeme.
  • Mezi jednotlivými činnostmi mají děti přestávky, během kterých provozují volné hry s kamarády. Děti mají prostor pro vlastní hru, která pomáhá rozvíjet jejich fantazii.
  • Navštěvujeme divadla, výukové programy, exkurze, jezdíme na výlety.

Režim dne v přípravné třídě Sovičky (časy jsou orientační):

  7.45-8.00 Příchod dětí, příprava na dopolední činnosti
  8.00-8.45Komunitní kruh, činnosti podle integrovaných bloků – rozvíjení vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, vzdělávací činnosti založené na prožitkovém, kooperativním, situačním a spontánním sociálním učení
  8.45-9.15Osobní hygiena, svačina
  9.15-10.30Individuální práce, herní aktivity
10.30-11.30Individuální a skupinová práce podle integrovaných bloků, pobyt venku
11.30-11.40Osobní hygiena, hodnocení dne, předání dětí do školní družiny / odchod domů

Kontakt:
pripravnatrida@email.cz

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761