Přípravná třída Broučci

Přípravná třída Broučci

Pracujeme s dětmi s odkladem školní docházky, s dětmi s OMJ i s dětmi, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání – s doporučením školského poradenského pracoviště PPP, SPC a které mají oslabené předpoklady pro školní práci a připravenost na vstup do základní školy.

Čeho chceme dosáhnout:

 • Komplexní a systematický rozvoj předpokladů pro školní práci
 • Práce s psacím náčiním, jemná motorika, grafomotorika
 • Řečové schopnosti a jazykové dovednosti – porozumění pojmů a posléze i užívání pojmů, dějová posloupnost, interpretace příběhu, činnosti rozvíjející řeč
 • Sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • Prostorová orientace, orientace v čase
 • Základní matematické představy
 • Samostatné zpracování zadaných úkolů
 • Hravou formou podněcujeme schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládání trivia – budoucí čtení, psaní, počítání, pomáháme jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu
 • Pomáháme dětem osvojovat si záměrnou koncentraci pozornosti, smysl pro povinnost, uvědomění si toho, že úkol je třeba dokončit a zároveň si dítě procvičuje i svoje sociální a komunikační dovednosti. Učí se respektovat autoritu, pracovat pod jejím vedením a komunikovat s ní.
 • Postupné získávání sebejistoty a důvěry ve vlastní schopnosti
 • Cílem je individuální plnění očekávaných výstupů a kompetencí podle RVP PV

Značná výhoda spočívá v práci s malou skupinou dětí, kde lze lépe postřehnout nedostatky a poté pokroky v práceschopnosti jednotlivců.

Rozvíjíme schopnosti dětí pomocí pracovních sešitů a tematických pracovních listů, podněcujeme kritické myšlení formou otázek se zpětnou vazbou, zařazujeme četbu příběhů s kontrolou pozornosti a porozumění textu, manipulační i fantazijní činnosti. Mezi jednotlivými činnostmi mají děti přestávky pro odpočinkovou aktivitu. Zařazujeme pobyty venku na hřišti, poznávací výlety a výpravy za zajímavostmi města a tímto prožitkovým učením se děti seznamují s přírodní, technickou a kulturní součástí svého okolí. Podněcujeme výtvarnou, sociální a hudební dovednost. Spolupráce s rodiči je samozřejmostí a nutností.

Režim dne PT Broučci

7.40 – 8.20Příchod dětí, individuální činnosti – dle vlastního zájmu
8.20 – 8.45Komunitní kruh, činnosti podle integrovaných bloků – rozvíjení vědomostí,
dovedností, schopností, postojů a hodnot, vzdělávací činnosti založené
na prožitkovém, kooperativním, situačním a spontánním sociálním učení
8.45 – 9.15Osobní hygiena, svačina
9.15 -10.30Individuální i skupinová práce
10.30 -11.35Individuální a skupinová práce podle integrovaných bloků, pobyt venku
11.35 -11.40Osobní hygiena, přechod dětí do školní družiny, oběd, odchod domů

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14,
příspěvková organizace
Staňkova 14
602 00 Brno
IČ: 62157094

Prohlášení o přístupnosti

Pověřenec pro zpracování osobních údajů:
LAWYA advisors s.r.o.
Březinova 746/29
616 00 Brno
pověřená osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
tel. +420 770 606 082
e-mail: poverenec@lawya.cz
IČO: 06666761