Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva budou zápisy k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 probíhat elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do 1. ročníku pro děti narozené
1. 9. 2014 – 31. 8. 2015:
Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání. Tuto žádost rodiče vytisknou a podepíší (1x žádost a 1x příloha Informační povinnost).

 1. V žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutné vyplnit:
  – jméno a příjmení žadatele (dítěte),
  – datum narození,
  – místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  – označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola),
  – jméno a příjmení zákonného zástupce – rodiče,
  – místo trvalého pobytu zákonného zástupce – rodiče, popřípadě jinou adresu pro doručování
  – podpis osoby, která žádost podává (podpis zákonného zástupce – rodiče).
 2. Podání žádostí je možné formou:
  v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
  – zaslání poštou na adresu školy
  – do datové schránky školy
  – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  pouze ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 10.00 do 14.00 hod.
  – osobní podání v základní škole
 3. Při podání žádosti je nutné doložit:
  – řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (+ přílohu Informační povinnost)
  kopii rodného listu dítěte (příp. pas dítěte)

Odklad povinné školní docházky pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015:
Na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz   rodiče vyplní žádost o odklad povinné školní docházky. Tuto žádost rodiče vytisknou a podepíší (1x žádost a 1x příloha Informační povinnost).

 1. Podání žádostí je možné formou:
  v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021
  – zaslání poštou na adresu školy
  – do datové schránky školy
  – e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
  pouze ve čtvrtek 29. 4. 2021 od 10.00 do 14.00 hod.
  – osobní podání v základní škole
 2. Při podání žádosti o odklad je nutné doložit:
  – řádně vyplněnou a podepsanou žádost o odklad povinné školní docházky (+ přílohu Informační povinnost)
  kopii rodného listu dítěte (příp. pas dítěte)
  – doporučení pedagogicko-psychologické poradny
  – doporučení odborného lékaře (nebo klinického psychologa)

Zápis do 1. ročníku pro děti narozené 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016:
Děti narozené od 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016 budou do školy přijaty pouze v případě, jsou-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jejich zákonný zástupce na ředitelství školy.

V tomto případě je nutné doložit:
1. 9. 2015 – 31. 12. 2015  –  žádost rodičů a doporučení školského poradenského zařízení.
1. 1. 2016 – 30. 6. 2016  –  žádost rodičů, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

Kritéria pro přijetí do přípravné třídy.
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14,

příspěvková organizace,
Staňkova 14, 602 00 Brno
tel.: 541 422 021 – 23
tel./fax: 541 219 992
e-mail: info@zsstankova.eu
ID datové schránky: udbw27m
www.zsstankova.eu

Fakturační údaje